سیستم مدیریت محتوا

سیستم مدیریت محتوا

سامانه ی مدیریت ، چارچوبی برای فرآیندها و روش ها است که جهت اطمینان حاصل کردن از اینکه یک سازمان می تواند تمام وظایف خود را برای رسیدن به اهداف خود تحقق بخشد، استفاده می شود. به عنوان مثال، یک سامانه مدیریت زیست محیطی ، سازمان ها را قادر می سازد تا عملکرد زیست محیطی خود را از طریق یک فرایند بهبود مستمر پیشرفت دهند. “برنامه ریزی، عمل کردن، بررسی کردن، اصلاح کردن”، یک روش در بهبود عملکرد است. یک سامانه کامل شامل پاسخگویی و مسئولیت پذیری (واگذاری مسئولیت شخصی) و یک برنامه ریزی جهت فعالیت هایی که باید تکمیل شوند، خواهد بود. ابزارهای بررسی برای اجرای اقدامات اصلاحی علاوه بر فعالیت های برنامه ریزی شده، یک مارپیچ به سمت بالا از بهبود مستمر ایجاد می کند.